KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ WEB SİTESİ AYDINLATMA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Dr. Çağatay Günaydın muayenehanesi olarak tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz, saklamamız ve gerekli hallerde aktarmamız gerekebilmektedir. Kişisel verilerinizi işlerken verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair en şeffaf şekilde sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

 

  1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; Bitez Mah. Zeytinli Cad. No : 96/1 Bodrum/ Muğla adresinde mukim veri sorumlusu Dr. Çağatay Günaydın muayenehanesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verileri İşleme Amacı

 

www.cagataygunaydin.com web sitemiz üzerinden muayenehanemiz hizmetleri ile ilgili bilgi almak, soru, talep, şikayet ve önerilerinizi bildirmek amaçlarıyla bize mesaj iletmeniz sırasında ve/veya web sitemizde gezinmeniz halinde bazı kişisel verileriniz tarafımızca sizlere en iyi hizmeti sunabilmemiz amacıyla işlenmektedir.  Bu kapsamda;

  • Web sitemiz üzerindeki iletişim formunu kullanmak suretiyle bizlere göndereceğiniz mesajlarda yer vereceğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz vb. kişisel verileriniz,
  • Web sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu web sitemizde gezinmeniz halinde dijital iz verileriniz ve zorunlu çerez verileriniz işlenecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, muayenehanemizin hizmetlerinin sunulması, potansiyel hastalarla iletişime geçilebilmesi, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması, yasal düzenlemelere, Şirket kural ve politikalarına uyum sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin b) maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (BTK, TÜİK, mahkemeler, bankalar vb.), denetçilere, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere, ve avukatlar gibi kanunen yetkili özel kişilere yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması, yasal düzenlemelere, Şirket kural ve politikalarına uyum sağlanması amaçlarıyla aktarılabilmektedir.

 

  1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamda, internet sitemiz üzerinden, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır.

 

  1. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak kendinizle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, Türkçe ve yazılı olarak, muayenehanemize gelerek bizzat, posta yoluyla veya muayenehanemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle www.cagataygunaydin.com üzerinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi anılan yöntemlerle iletmeniz durumunda muayenehanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.