HASTA AYDINLATMA ve RIZASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Dr. Çağatay Günaydın muayenehanesi olarak tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık verileriniz) öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz, saklamamız ve gerekli hallerde aktarmamız gerekebilmektedir. Kişisel verilerinizi işlerken verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair en şeffaf şekilde sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; Bitez Mah. Zeytinli Cad. No : 96/1 Bodrum/ Muğla adresinde mukim veri sorumlusu Dr. Çağatay Günaydın muaynehanesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amacı

 

Kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, tedaviye ilişkin fotoğraflarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz işlenmektedir.

 

Bu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kaydedilecek ve '...kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde' sistemimizde/arşivimizde saklanacaktır. Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak ve üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

Bu kişisel verileriniz;

 • Almak istediğiniz sağlık hizmetinin ifa edilebilmesi ve tanı ve tedavi süreçlerinin doğru şekilde yürütülebilmesi,
 • Tedavi boyunca ve sonrasında, tedaviniz ile ilgili olarak gerekli durumlarda sizlerle iletişim kurulabilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla açık rızanıza gerek olmaksızın işlenmektedir.

Sosyal medya faaliyetlerimizin yürütülmesi ve tanıtım amacıyla, açık rızanız olması halinde, tedavilerinize ilişkin görüntüleriniz ve kimlik bilgileriniz sosyal medya hesabımız (Instagram) üzerinden işlenebilecektir.

Sağlık verileriniz, tedavi ve takip sürecinizin sistematik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık rızanız dahilinde muaynehanemizde çalışan sağlık personeli tarafından işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedavi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz diş teknisyeni ile, finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi amacıyla mali müşavirimizle, toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurumları, adli merciler ve diğer resmi makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir. 

 

Sağlık verileriniz, tedavi ve takip sürecinizin sistematik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık rızanız dahilinde muaynehanemizde çalışan sağlık personeli olmayan asistanımız ile ve sağlık durumunuzla ilgili konsültasyon (görüş alışverişi) amacıyla yine açık rızanız dahilinde başka bir hekimle paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verileriniz ile internet ve mobil uygulamalar ile ya da elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz ya da muayenehanemizde elde edilen (tahlil sonucu, reçete, kamera kaydı, video, fotoğraf vb.) kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

 

Bu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak açık rızanız olmaksızın ve gerekli hallerde açık rızanız dahilinde işlenebilmektedir.

 

 1. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak kendinizle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, Türkçe ve yazılı olarak, muaynehanemize gelerek bizzat, posta yoluyla veya muaynehanemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda muaynehanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

 

Çağatay Günaydın muaynehanesine ait Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerimin işlenmesine dair bilgilendirildiğimi kabul ederim.

 

 

Sağlık verilerimin, Dr. Çağatay Günaydın muaynehanesi tarafından yürütülen tedavi ve takip sürecimin sistematik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla muaynehane bünyesinde görevli sağlık personeli olmayan asistan tarafından işlenmesi kabul ediyor ve onaylıyorum.

 

 

Sağlık verilerimin, sağlık durumumla ilgili konsültasyon (görüş alışverişi) amacıyla başka bir hekimle paylaşılmasını kabul ediyor ve onaylıyorum.

 

Tedavime ilişkin görüntülerimin ve kimlik bilgilerimin sosyal medya faaliyetlerimizin yürütülmesi ve tanıtım amacıyla Instagram üzerinden paylaşılmasını kabul ediyor ve onaylıyorum.

 

  Ad – Soyad  :

Tarih             :

İmza             :  

 

Hastanın 18 yaşından küçük olması ya da bilincinin kapalı olması halinde:

 

 

Hasta Yakını Adı Soyadı:………………………………………..

 

İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

 

Yakınlık Derecesi: …………………………..

 

 

 

 

 

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

*Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde lütfen onamı alan kişiye bildiriniz.